La publication « Yearbook », conçue et réalisée par des élèves de première, est bien ancrée dans la vie scolaire de l’Athénée. Cette année quarante élèves du cours à option « Yearbook » ont réparti entre eux les tâches de documentation, de rédaction, de mise en page sur papier et sur le site Internet de l’Athénée.

Cette brochure retrace entre autres les événements parascolaires organisés par les classes de première.

La brochure permet en outre à chaque élève de première de se présenter brièvement et elle renferme les résultats de l’examen de fin d’études secondaires.

À cet endroit, je me rappelle volontiers les deux cent trente-cinq élèves du cru 2014-2015 – mon huitième cru – et tout particulièrement les élèves que j’avais encore en classe ainsi que celles et ceux qui se sont engagés au comité des élèves, au conseil d’éducation ou dans l’un ou l’autre des nombreux projets pédagogiques et finalement celles ou ceux que j’ai pu aider par des recommandations ou des conseils divers. Je me souviens aussi de la fête de la Saint Nicolas qui s’est très bien déroulée.

Chères, chers élèves,

Lorsque vous avez commencé vos études en classe de première, j’ai commencé mon deuxième mandat en tant que directeur de l’Athénée. Je me souviendrai particulièrement de cette coïncidence. Tout comme vous, je garderai en mémoire un certain nombre de moments forts de l’année 2014-2015.

Au début de l’année scolaire, l’Athénée avait organisé la semaine Euroweek qui a été rehaussé par la présence, lors de la séance d’ouverture, de Leurs Altesses Royales, le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière. Pendant une semaine, plus de 200 jeunes de 17 ans se sont retrouvés à l’Athénée pour vivre concrètement cette Europe multiculturelle que nous appelons la nôtre.

Au mois de janvier, la séance d’ouverture de l’Année européenne pour le développement « Our world, our future, our dignity » a eu lieu à l’Athénée en présence de Monsieur le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et de nombreux invités d’honneur. Des élèves de première qui, au sein de notre ONG, avaient participé à un stage de volontariat en Afrique du Sud et des élèves engagés dans notre projet au Cap Vert ont présenté les activités de l’Athénée en matière de développement.

La semaine musicale Kolléisch in Concert a connu un vif succès. On se rappelle avec plaisir la prestation époustouflante de la comédie musicale Seussical.

Le 11 mai, deux jours avant votre dernier cours à l’Athénée, S.A.R. la Grande-Duchesse nous a fait l’honneur de Sa visite qui a eu lieu dans le cadre des festivités UNESCO. Nos élèves ont présenté le bilan du dixième anniversaire de l’Athénée en tant qu’école UNESCO et S.A.R. la Grande-Duchesse a prononcé un discours en rapport avec Ses activités de Goodwill Ambassador de l’UNESCO.

Sous la conduite de vos professeurs des sections A, B, C1, C2, C3 !!, D1, D2G2, E, F, G1 et I, vous vous êtes bien préparés à l’examen de fin d’études secondaires et je vous y souhaite tout le succès mérité.

À la fin de votre parcours scolaire à l’Athénée passons l’éponge sur l’un ou l’autre événement contrariant survenu au cours de votre parcours scolaire à l’Athénée, retenons au contraire les nombreux souvenirs agréables dont votre respect vis-à-vis des nouvelles infrastructures et caressons l’espoir que vous allez faire honneur à l’Athénée par vos activités futures.

Je félicite les élèves responsables du « Yearbook » qui prendra toute sa valeur lors de rencontres futures.

À l’aube de vos études universitaires, je vous souhaite beaucoup de réussite et j’espère, non je suis sûr, que vous resterez fiers de votre alma mater et que vous lui garderez votre fidélité en rejoignant les rangs des Anciens élèves de l’Athénée.

Joseph Salentiny
Directeur de l’Athénée

Léif Primaner,
obwuel een deen heite Saz wahrscheinlech lo scho fir d'Honnertst héiert, wëll ech mir et awer net huele loossen, jidderengem vun Iech ganz häerzlech zu senger gepackter Première ze gratuléieren! Dozou kann ech nëmme soen: YES - WE MADE IT!

Ech spullen elo e bëssen zeréck bis op deen Dag, dee bei villen ënnert eis schonn e bëssen a Vergiessenheet geroden ass:
Viru genau 2487 Deeg souzen déi meescht vun eis nämlech schonn eng Kéier all zesummen am grousse Festsall an hu gespaant dem Direkter senge Wierder nogelauschtert. Deemools war fir eis kleng Septien déi mysteriéis Première nach éiweg wäit ewech!

Bal ehrfürchteg si mir während den éischten Deeg laanscht déi grouss a schonn esou al Schüler gehuscht fir nëmmen net opzefalen, oder als Septi ofgestempelt ze ginn.
An haut 7 Joer méi spéit, si mir déi cool Premièrë gewiescht !

Schonn alleng fir déi futtis orange Rollueden hannert eis ze loossen, an dat national bekannte Legohaus an eist Häerz ze schléissen, war am Ufank sécherlech net esou einfach. Mä och déi Opreegung huet sech erëm mat der Zäit geluecht, an eppes muss een eisem neie Kolléisch loossen, en ass net ze verpassen.
Mä net nëmme mat sengem Äussere stécht de Kolléisch eraus, mä och a senger Wäertegkeet.
Dorops hinn well ech gären deen och ënnert de Première bekannte Slogan vum Kolléisch zitéieren :
VIVAT; CRESCAT ; FLOREAT, Lief, Wues a Gedei.

Wann ech elo esou un dat lescht ganzt Premièresjoer zeréck denken, fannen ech als Presidentin vum Premièrescomité, dass zemools VIVAT op ganz vill Momenter zoutrëfft, sief et op eise Fräibéier a Clausen an am Pacha oder um Premièresfest, ouni awer eist Zil aus den Aen ze verléieren.

Obwuel Schoul fir eis sécherlech net ëmmer op der éischter Plaz stoung, sinn ech mir sécher dass jidderee mir wäert zoustëmmen, wann ech behaapten, dass déi lescht 7 Joer, de Kolléisch dach bal esou wéi eist 2. Doheem war. Hei am Kolléisch hu mir eis, eis 2. Famill erausgesicht, an ech hoffen dass all déi vill Frëndschaften, déi während dëse leschte Joeren entstane sinn och nach Première laang iwwerdauere wäerten!

An esou ass eise Premièresdiplom zum groussen Deel ee Merite fir déi schoulesch Leeschtung vu jidderengem, mä et beweist och dass mir bis zum Schluss duerchgehalen hunn an, dass et sech gelount huet an den ustrengende Momenter op Zänn ze bäissen.

E gudde Kolleg sot mir zum Schluss vum Joer am Pyg: "An dësem Moment gëtt e wichtegt Kapitel an eisem Buch fäerdeg geschriwwen. Tëschent den Zeile fënnt ee vill al Erënnerungen a Fotoen aus deene leschte Joeren, déi eis fir ëmmer matenee verbannen.

Ech fannen dass mir eis Première net nëmme sollte mat deenen onzählege Stonne virun eise Bicher a Verbindung bréngen, mä se virun allem mat deene liewege Momenter an Erënnerung behalen, well et war schliisslech fir vill vun eis dat beschte Joer!

Folgend Wierder si sécherlech fir all eis Primaner heibannen net ganz onbekannt, mä ech hu fonnt dass et op dëser Plaz absolut derwäert wier se nach eng Kéier auszepaken an ze zitéieren:
Wir sind jung, und ham´ viel Zeit.
Warum soll´n wir was riskieren,
wir woll´n doch keine Fehler machen.
wollen auch nichts verliern.
und eines Tages, baby, werden wir alt sein, oh baby,
und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können.
Und die Geschichten, die wir dann stattdessen erzählen werden –
traurige Konjunktive sein

Wenn wir dann alt sind – und unsere Tage knapp,
und das wird sowieso passiern´,
dann erst werden wir kapiern´,
wir hatten nie was zu verliern´ –
denn das Leben, das wir führen wollen,
das können wir selbst wählen,
also lass´ uns doch Geschichten schreiben,
die wir später gern erzähln´.
Und eines Tages, baby, werden wir alt sein. Oh baby, werden wir alt sein.
– und an all die Geschichten denken, die für immer unsere sind."

Genau des Wierder vum Julia Engelmann wëll ech jidderengem vun iech heibanne mat op de Wee ginn. Mam Premièresdiplom hu mir éierlech gesot bis elo eréischt eng ganz kleng Etapp am Liewen ofgeschloss. Mä wat zielt ass, wat mir elo doraus maachen, an ech hoffen et ass nëmmen dat bescht!

E ganz häerzleche Merci geet un dëser Plaz och un all d'Eltren déi eis d'ganzt Joer iwwer ëmmer ënnerstëtzt hunn, un Direktioun an de Service technique fir déi flott Zesummenaarbecht mam Premièrescomité, un all Proffen, déi eis all déi Joere bis zum Examen ebenfalls ënnerstëtzt a gefërdert hunn.

Léif Matschülerinnen a Matschüler,

Endlech ass och dat lescht vun deene 7 Joer gepackt! Dobäi denke mer alleguer nach oft un eisen éischten Dag am Lycée, wéi kleng mer eis gefillt hunn a wéi mer duerch de Septisstack gerannt sinn, wa mer net grad an der Bibliothéik souze fläisseg ze schaffen oder am „Lies an Iess“ tonneweis Séissegkeete kaaft hunn.

Ech gratuléieren op dëser Plaz deenen, déi hir Première schonn hannert sech hunn, a wënschen deejéinegen nach vill Courage, déi am September nach eemol hiert Wëssen ënner Beweis stelle mussen.

Réckbléckend war et en eemolegt Joer voller „Legendary 5“-Partyen a Fräibéieren, ob déi mer eis ënner Kollegen esou gefreet hunn, an natierlech gutt ville Prüfungen, virun deene mer als Klass gemeinsam esou vill geziddert hunn.

No siwe Joer am Kolléisch heescht et elo also Äddi soen: eisem an 3 kuerze Joer dach sou un t’Häerz gewuessene Legoland, natierlech dem Bäcker Kremer, deen ëmmer fir eis do war wa mer Honger gelidden hunn, de Proffen, déi eis gréisstendeels ënnerstëtzt hunn, an eisem beléiften Direktiounsduo, ouni dat de Kolléisch einfach net dat wier, wat en haut ass. Mee amplaz elo just iwwert dat ze schwätzen, wat mer geschwënn net méi wäerten hunn, erënneren ech iech léiwer och mol drun wat neies op eis duerkomme wäert:
E neit Kapitel an eisem Liewe fänkt elo un. Mir wäerten dat studéiere goen, wat zu eis passt a wat eis frou mécht a nei Leit kenne léieren, déi eis glécklech maachen.

Obwuel eis Weeër sech lues awer sécher trennen, sinn ech mer sécher, deen een oder anere wäert a 50 Joer nach dëst Yearbook erëmfannen, t’Fotoe vun eisen Evenementer kucken, a sech ganz nostalgesch un déi wonnerbar Zäit als méi oder manner faulen, méi oder manner braven an och méi oder manner gudde Kolléischsschüler erënneren.

Ech soe Merci fir déi schéin Zäit, Merci deene wonnerbare Mënschen, déi ech hei kenne geléiert hunn, an déi ech mäi Liewe laang net vergiesse wäert a wënschen iech all dat Bescht fir är Zukunft!

Katharina Lamparski
1D1